ประวัติ : นักวิจัย

Picture_Assist.Prof.Dr.Dunyaporn Trachootham, DDS, PhD_NAT2016

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม


ปัจจุบัน:

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำหน่วยพิษวิทยาทางอาหาร กลุ่มวิชาอาหาร สถาบันโภชนาการ
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา
 • พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
 • ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระ
 • บรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ทันตแพทย์นอกเวลาราชการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ทำงาน:

มหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยา ทางอาหารและโภชนาการ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมหาวิทยาลัยมหิดล


ประวัติการศึกษา:

 • พ.ศ. 2551 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Sciences, Graduate School of Biomedical Sciences (GSBS) University of Texas Health Sciences Center at Houston
 • พ.ศ. 2544 ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2551 – 2552 หลังปริญญา Postdoctoral fellow, Department of Molecular Pathology, MD Anderson cancer center Houston, Texas, U.S.A.
 • ปัจจุบัน
 • กำลังศึกษา Online Certificate Program in Nutrition Science for Health Professionals ของ Friedman School of Nutrition มหาวิทยาลัย Tuft University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน:

 • 2556-2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยมะเร็ง คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2555-2556 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2553-2556 อาจารย์ ดร. คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการคณะ (ประเภทผู้แทนอาจารย์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
 • 2544 -2546 อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • ชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัยประเภทโปสเตอร์งานประชุมวิชาการสมาคมผู้ให้อาหารทางสายและหลอดเลือดดำ จากสมาคมผู้ให้อาหารทางสายและหลอดเลือดดำ (2557)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สภาวิจัยแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ (2553)
 • Second prize award for research presentation,South-East-Asia Division of International Association for Dental Research จาก Wuhan, China (2552)
 • Trainee of the Quarter Award จาก MD Anderson cancer center (2552)
 • Presidents’ research scholar award จาก University of Texas (2551)
 • Best Poster in Toxicology and Pharmacology,National Student Research Award (USA), 2007 จาก U.S.A (2551)
 • Lummis Family Fellowship award จาก U.S.A (2551)
 • Best Poster, Research Day จาก University of Texas Health Science Center (2549)
 • ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ จาก มูลนิธิอานันทมหิดล (2545)