กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ รุ่นที่ 1 โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ”

19-01-19 - 21-01-19 All day

Leadership Development and Prepare for Working Life event3

กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ รุ่นที่ 1 โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ”


วันที่ 19-21 มกราคม 2562
โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ”
กิจกรรม
ค่ายพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ รุ่นที่ 1 โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ”
สถานที่ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก