พิธีส่งมอบโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

23-06-17 All day

Banner_calenda4

พิธีส่งมอบโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


วันที่ 23 มิถุนายน 2560
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
กิจกรรม
พิธีส่งมอบโรงอาหาร
สถานที่ โรงเรียนบ้านดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
งบประมาณ 1,000,000 บาท