โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

 Pic cover_HSG Presentation Ceremony No 13 -2561 (1)

โครงการ

พิธีมอบทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 13  ประจำปีการศึกษา 2561


สถานที่

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี


วันที่

27 กุมภาพันธ์ 2562


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมามูลนิธิมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียน ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนิสิต นักศึกษา ได้รับทุน 316 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 8,000,000 บาท โดยมี นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ทุกคน พิธีจัดขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี

นอกเหนือจากการมอบทุนดังกล่าวแล้ว มูลนิธิฯ ยังพานักศึกษาไปเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะอยุธยา และโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะสระบุรี

 

GALLERY