ประวัติ : นักวิจัย

Cover_Dr. Sakamon Devahastin _FOSTAT2018

ชื่อ-สกุล ศ. ดร. สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา


ปัจจุบัน:

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์


สถานที่ทำงาน:

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประวัติการศึกษา:

 • 2544 ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี     McGill University
 • 2540 ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี       McGill University
 • 2538 ปริญญาตรีวิศวกรรมเคมี       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน:

 • 2559-ปัจจุบัน     สมาชิกคณะบรรณาธิการเทคนิค
 • 2553-ปัจจุบัน     บรรณาธิการวารสารการวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระพุมมหาราช
 • 2549-ปัจจุบัน     รองบรรณาธิการเทคโนโลยีการอบแห้ง
 • 2548-ปัจจุบัน     สมาชิกคณะบรรณาธิการวารสารนานาชาติสาขาวิศวกรรมอาหาร
 • 2558-ปัจจุบัน      Scientific Adviser, International Foundation for Science, Sweden.
 • 2557-ปัจจุบัน       Secretariat, Advisory Panel, International Drying Symposia Series
 • 2554-ปัจจุบัน      ตัวแทนประเทศไทย, สมาคมวิศวกรรมและอาหารนานาชาติ
 • 2556-ปัจจุบัน      สมาชิกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (TSAE)
 • 2553-ปัจจุบัน      สมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
 • 2552-ปัจจุบัน      สมาชิกสถาบันวิศวกรรมเคมีและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย (TIChE)
 • 2551-ปัจจุบัน      Member, International Society of Food Engineering (ISFE)
 • 2548-ปัจจุบัน      Professional Member, Institute of Food Technologists (IFT)

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • Award for Excellence in Drying: Transferring Fundamental Results into Practice. Association Française pour le Séchage dans l’Industrie et l’Agriculture (AFSIA), France.(2557)
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ – สาขาวิศวกรรมและการวิจัยอุตสาหกรรมแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ(2555)
 • RTRF-CHE-Scopus Researcher Award (Engineering and Multidisciplinary Technology Category), Thailand Research Fund (TRF) Commission of Higher Education (CHE) and Scopus™ (Elsevier) (2552)
 • Young Scientist of Drying in Asia-Pacific Region, 5th Asia-Pacific Drying Conference.Hong Kong, P.R. China  (2550)
 • รางวัล Technologist Young มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ กษัตริย์ไทย (2547)