ประวัติ : นักวิจัย

1 (1)

ชื่อ-สกุล :ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล


ปัจจุบัน :

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรด้าน Food Microbiology, Food Hygiene and Sanitation, Personal Hygiene และ GMP & HACCP
 • ที่ปรึกษาระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานชั้นนำต่าง ๆ

สถานที่ทำงาน :

 • ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา :

 • 2527   Doctor of Engineering .Fermentation Technology,Hiroshima University, Japan
 • 2524   Master of Engineering. Fermentation Technology,Hiroshima University, Japan
 • 2519   วท.บ.เคมีเทคนิค(เทคโนโลยีทางอาหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรด้าน Food Microbiology, Food Hygiene and Sanitation, Personal Hygiene และ GMP & HACCP
 • ที่ปรึกษาระบบ GMP และ HACCP ให้กับโรงงานต่างๆมากมาย เช่น โรงงานไก่สดแช่แข็ง อาหารพร้อมบริโภค ครัวการบินระหว่างประเทศ อาหารขบเคี้ยว เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ ข้าว และธัญพืช Bakery Productsอาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ประมง เป็นต้น
 • เป็นผู้แทนไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุม Codex Committee on Food Hygiene ของโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศซึ่งจัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ FAO/WHO
 • ได้รับเชิญให้เป็น Scientific and Technical Expert จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations) ในการร่างมาตรฐานการจัดทำระบบ HACCPสำหรับ Small and Less Developed Businesses(SLDBs)

รางวัล/เกียรติยศที่เคยได้รับ :

 • อธิป บุญศิริวิทย์ และ สุวิมล กีรติพิบูล. 2554. ผลของการแช่ข้าวกล้องในสารละลายกรดกลูตามิกต่ออัตราการงอกและปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก(กาบา) ในข้าวกล้องเพาะงอก. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3. 14-15 มีนาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.
 • พนัสนันท์ ศิลมัฐ และ สุวิมล กีรติพิบูล. 2553. การพัฒนาเทคนิค High Resolution Melting Analysis(HRM)เพื่อจำแนกความแตกต่างของ VNTR ใน S.typhimurium. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 18, 16-17 กันยายน 2553. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • พรรณิดา เตชะหรูวิจิตร์ และ สุวิมล กีรติพิบูล. 2553. การประเมินและการจัดการความเสี่ยงของ Listeria spp. ในผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกแช่เยือกแข็ง. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 18. 16-17 กันยายน 2553 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • “Current Situation of Food Safety in Thailand-Requirements and Chances for Cooperation” 2011 (invited speaker) 7th International Congress and Exhibition Forum Life Science, Bayern Innovativ, Germany
 • Theinsthid, P.,Chandrachai, A.,Suwannathep, S. and Keeratipibul, S. 2010. Bio-based products: Factors thatinfluence their adoption. 5th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology,ICMIT2010: 2 – 5 June 2010. Singapore.
 • “ Practical Application of HACCP in Food Safety & Quality” October 2009 (Invited speaker) 19 th International Congress of Nutrition, Bangkok.
  1. 7. Contamination Profile of Coliforms in Cooked Ready-to-Eat Shrimps Produced in a Thai Food Processing Plant,2008. Conference of Food Hygienic Society of Japan No. 95