โครงการ : สาธารณสุข

Fund Donation_DSC_7412

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านแม่ละมอง


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่ละมอง(สสช.บ้านแม่ละมอง)
หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

2 หมู่บ้านดังนี้

  1. บ้านแม่ละมองเหนือ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
  2. บ้านสำเพ็ง ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย

รายละเอียด

อาคารเก่าเป็นไม้ ต่อมาถูกน้ำป่าพัดพาจมหายไป ชาวบ้านในชุมชนจึงช่วยกันก่อสร้างอาคาร แต่คับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 3 แห่ง ได้แก่ สสช.ห้วยตอง สสช.แม่ละมอง และ สสช.ห้วยกองแป ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (พื้นที่ละ 500,000 บาท) โดยได้รับเกียรติจากนาย ไพจิตร์ วราชิต (อดีต)ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยนายเทียร เมฆานนท์ชัย กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข ส่งมอบสถานบริการสาธาณสุขชุมชน (สสช.) จำวน 3 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านห้วยกองแป, สสช.บ้านแม่ละมอง, สสช.บ้านห้วยตอง มูลค่า 1,500,000 บาท ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยพิธีการส่งมอบถูกจัดขึ้น ณ สถานบริการสาธาณสุขชุมชนบ้านแม่ละมองอ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 บรรยากาศในพิธิเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงที่มาให้การต้อนรับคณะส่งมอบ

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”180″ gal_title=”health2010-03″]