โครงการ : สาธารณสุข

2011-2

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดน่าน บ้านมณีพฤกษ์


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านมณีพฤกษ์(สสช.บ้านมณีพฤกษ์)
หมู่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านมณีพฤกษ์ 1-3 หมู่ 5 ตำบลงอบ
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็น ชนเผ่าม้ง เผ่าขมุ และเผ่าล๊วะ


รายละเอียด

อาคารเดิมสร้างบนที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน ขนาด 2 งาน เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2538 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานสำหรับบริการประชาชน ชั้นบนใช้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1,000,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ ยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างให้แก่สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมอบให้ สสช. จังหวัดน่าน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง และ สสช.บ้านห้วยเลา อำเภอนาน้อย รวมมูลค่า 1,500,000 บาท พิธีมอบจัดขึ้นโดย ศ.ดร.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ (อดีต) กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนให้แก่ นายแพทย์ทนงสรรค์ สุธาธรรม (อดีต)รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยนายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบสถานบริการสาธาณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง และ สสช.ห้วยเลา อ.นาน้อย จ.น่าน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท โดยมี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ซึ่งสถานบริการสาธาณสุขชุมชนทั้ง 2 แห่งนี้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานบริการฯ ภายใต้นโยบายการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนของมูลนิธิฯ

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”177″ gal_title=”health2011-02″]