โครงการ : สาธารณสุข

2012-1-1

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ บ้านดอยหลวง


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านดอยหลวง (สสช.บ้านดอยหลวง)
หมู่ที่ 4 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจาก อ.ดอยเต่า 37 กิโลเมตร (ระยะทางถนน 27 กิโลเมตร, ระยะทางน้ำ 10 กิโลเมตร) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

2 หมู่บ้าน (6 กลุ่มบ้าน) ได้แก่ บ้านดอยหลวง บ้านดอยน้อย
บ้านหล่ายทุ่ง บ้านหินฝน บ้านแม่ป๊อกบน และ บ้านแม่ป๊อกล่าง


รายละเอียด

อาคารเดิมเป็นอาคารไม้ เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2529 เป็นอาคาร 1 ชั้น ใช้เป็นสำนักงานสำหรับบริการประชาชน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารสาธารณสุข (สสช.) แก่สถานบริการสาธารณสุช จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย และ สสช.บ้านดอยน้อย อ.ดอยเต่า รวมมูลค่าทั้งสิ้น 950,000 บาท โดยมีนายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ และ นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบและได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ พิธีมอบจัดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นาคะโนะ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ส่งมอบอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก นพ. วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบอาคารในครั้งนี้ ซึ่งอาคารทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านดอยหลวง อ.ดอยเต่า และ สสช.บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงจำนวน 950,000 บาทจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2556

 

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”174″ gal_title=”health2012-01″]