โครงการ : สาธารณสุข 2559

Gallery Baan Pang Wua Mae Sot (14)

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดตาก


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางวัว (สสช.บ้านปางวัว) ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

  1. บ้านปางวัว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  2. บ้านซัวตั๋ว ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  3. บ้านกอไผ่ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  4. บ้านกายิซู่ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

รายละเอียด

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านปางวัว และ สสช.บ้านม้งใหม่พัฒนา ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,500,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

สสช.บ้านปางวัว เป็นหนึ่งในสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุง สสช. ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 900,000 บาท ซึ่งอาคารหลังเดิมมีสภาพเก่าและคับแคบ ไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้เพียงพอ

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ มูลนิธิฯ นำทีมโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ทำพิธีส่งมอบอาคาร สสช.บ้านม้งใหม่พัฒนา รับมอบอาคารโดย นาประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

GALLERY