โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2017-10

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559
โรงเรียน : บ้านนาไร่เดียว ต.นาทัน อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 225 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 17 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้โรงฝึกงาน
วันที่ส่งมอบ : 27 มิถุนายน 2560

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ต.นาทัน อ.คำม่วง  จ.กาฬสินธุ์  เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้โรงฝึกงานเป็นที่รับประทานอาหาร  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 64 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายวันชาติ  บัวสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

 ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Nutrition-befor-after-2559-4

 

GALLERY