โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Cover_Ban Samothong School2

โรงเรียนบ้านสมอทอง

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559
โรงเรียน : บ้านสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธานี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่6
จำนวนนักเรียน : 221 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 9 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่โรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นสถานที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 18 สิงหาคม 2560

โรงเรียนบ้านสมอทอง ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 66 ของโครงการ โดยส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

สำหรับพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าว ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนและชุมชน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ปลาบปลี้มใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ ให้กับน้องๆ นักเรียน

Cover_Ban Samothong School

GALLERY