โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-2560-09

โรงเรียนบ้านบางราพา

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : บ้านบางราพา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 154 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 9 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 6 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนบ้านบางราพา ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 88 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์     กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิ
อายิโนะโมะโต๊ะ
ให้เกียรติรับมอบโดย นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

befor-after-2560-09

 

GALLERY