โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

02-Pic-left-2560-8th

โรงเรียนบ้านไม้ฝาด

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : บ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 217 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 10 คน
เขตพื้นที่การศึกษา :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารฝึกงานคหกรรมฯ รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 6 กันยายน 2561

โรงเรียนบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงเรียนที่มีไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารฝึกงานคหกรรมฯ เป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 90 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2


02-befor-after2560-8th

 

GALLERY