โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

05-Pic-left-2560-8th

โรงเรียนบ้านเหมืองทอง

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : บ้านเหมืองทอง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 134 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 8 คน
เขตพื้นที่การศึกษา :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 14 กันยายน 2561

โรงเรียนบ้านเหมืองทอง ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 84 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายวิโรจน์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอท่าแซะ


05-befor-after2560-8th

 

GALLERY