โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

News_OBEC_Training

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดย สุรเดช  เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะร่วมกับ สุชาดา  สภาพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมการใช้สื่อโภชนาการและระบบสมัครร่วมโครงการออนไลน์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต เพื่อสื่อสารแพลตฟอร์มการเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” รวมไปถึงสื่อการเรียนรู้โภชนาการในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่

          1.เว็บไซต์การสมัครเข้าร่วมโครงการการขอรับสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร
(ลิงก์เว็บไซต์ : https://www.af-thaiproject.com/)

2.เว็บไซต์การรู้ด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน ผ่านระบบอีเลินนิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
(ลิงก์เว็บไซต์ : https://nutrition.ajinomotofoundation.or.th/th)

3.หนังสือโภชนาการและหนังสือตำรับอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน ในรูปแบบ E-Book

โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของ สพป. ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดฯ สพป. แต่ละพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและผลักดันโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ นำไปปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางในการขยายกิจกรรมโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่                 

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/