โครงการ : “ASEAN SCHOLARSHIP”

โครงการ

“ASEAN SCHOLARSHIP”


สถานที่

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  สำนักงานใหญ่ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 18


วันที่

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566


มูลนิธิฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์รอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น ผู้ที่มีรายชื่อดังตารางข้างต้นจะเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในรอบที่ 2

จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 กับมูลนิธิฯ โดยขอให้ติดต่อทางโทรศัพท์ กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร 081-4541559  (คุณภวันนี) ** ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ** (หากไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์)

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

วันสอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

เวลา : 08.30 – 11.30 น.

สถานที่ : มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ อาคารศรีอยุธยา ชั้น 18

ห้องประชุม : 18-04

การแต่งกาย : แต่งกายชุดนักศึกษา หรือ ชุดสุภาพเรียบร้อย

การสอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย :

  1. บัตรประชาชน (สำหรับแลกบัตรขึ้นอาคาร)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: [email protected]

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand

โทรศัพท์: 081-4541559 (คุณภวันนี)