โครงการ : “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ”

ATS_Ceremony

 เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดย ดร. ศักรินทร์  ภูมิรัตน ประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ ศ. ดร. นพ. สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับทุนฯ  ในพิธีมอบทุนการศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นิสิต นักศึกษาทุน ภายใต้โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” ในปีการศึกษานี้มี นักศึกษาได้รับทุนจำนวนทั้งสิ้น  148 คน จาก 8 มหาวิทยาลัย มูลค่าทุนการศึกษารวม 8.88 ล้านบาท

ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กไทย ผ่านการมอบทุนการศึกษาและโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2519 และได้ริเริ่มโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ” ในปีการศึกษา 2559 เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาที่มีศักยภาพเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและทักษะทางสังคม โดยเฉพาะสาขาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและโภชนาการ และมีความสนใจในงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างให้นิสิต นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนานวัตกรรม เป็นนวัตกรรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่                 

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/