1_Banner - Scholar_Announce

โครงการ : ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

มูลนิธิฯ ได้พิจารณาผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการส่งเอกสารและรอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ลำดับที่เลือกไว้ หากไม่สามารถได้รับเอกสารตอบรับภายในเวลาที่กำหนด ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไปจะได้รับสิทธิ์นั้นทันที โดยทีมงานมูลนิธิฯจะติดต่อไปตามลำดับ

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมูลนิธิฯได้ที่ 02-247-7000 ต่อ 1569, 1560, 1509 หรือ 1512 หรือ 02-247-9547 (สายตรง) ในวันและเวลาทำการ

 

ลำดับที่ 1

นางสาวนัยน์ปพร ชื่นมีเชาว์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ลำดับที่ 2

นางสาววรนนท์ ลีวงศ์เจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล


ลำดับที่ 3

นางสาวพิธพร ธาดามาตากุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย