โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left-2010-01

 

โรงเรียนวัดคลองมอญ

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 1 ประจำปี 2553
โรงเรียน : วัดคลองมอญ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 123 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 10 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 23 สิงหาคม 2554

โรงเรียนวัดคลองมอญ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหาร แต่สภาพทรุดโทรม และไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปีการศึกษา 2553 ด้วยงบประมาณ   การก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

ซึ่งได้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ โดยพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารได้จัดขึ้นพร้อมกับโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นำทีมมอบโดย        นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายเชิดศักดิ์ ชูศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ที่มูลนิธิฯ สร้างให้ และสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้