PROJECT : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนบ้านยางใหญ่

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 3 ประจำปี 2555
โรงเรียน : บ้านยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 270 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 18 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี         เขต 5
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 10 ตุลาคม 2556

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าห้องเรียนเป็นที่ให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2555 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 นำทีมมอบโดย นายเทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายธนัญชัย สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5  

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”103″ gal_title=”50year50school-2012-10″]