โครงการ :ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ

Ok_Cover_Aji Talent Scholarship 2561

โครงการ

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”  ประจำปีการศึกษา 2561

สถานที่

ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซน C สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี


วันที่

22 มีนาคม 2562


เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ผ่านโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมี พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย ชยุดา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมเป็นประธานและมอบทุนให้น้องๆที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 151 ทุน รวมมูลค่าทุนกว่า 9 ล้านบาท ให้กับนักศึกษา 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมอบทุนในช่วงเช้าแล้ว ในช่วงบ่ายทางมูลนิธิฯ ยังจัดกิจกรรมให้นักศึกษาทุนฯ ร่วมเยี่ยมชมโรงงานอยุธยา ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยาอีกด้วย

 

GALLERY