โครงการ :อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Ajinomoto Foundation Directors supported the standard lunch trays

โครงการ

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


สถานที่

ณ ห้องรับรอง สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ


วันที่

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มร.ฮิโระฮะรุ โมะโตะฮะชิ (4 จากขวา) รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนถาดหลุมอาหารกลางวันสเตนเลสที่ได้มาตรฐาน รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนภาชนะและมีภาชนะที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้งานอย่างเพียงพอ อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของการรับประทานอาหารให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและมาตรการในการป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 ของสพฐ. โดยมี อำนาจ วิชยานุวัติ (4 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งพิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องรับรอง สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เล็งเห็นถึงความสำคัญและดำเนินโครงการช่วยเหลือด้านโภชนาการให้กับเด็กนักเรียนผ่านโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มากมาย อาทิ โครงการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร การจัดทำหลักสูตรและจัดอบรมด้านอาหารและโภชนาการ รวมถึงการติดตามประเมินผลโรงเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดอาหารกลางวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน