โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pix Cover Logo

อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ


ความเป็นมา : สืบเนื่องจากโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ได้ดำเนินการสิ้นเสร็จไปเมื่อปี 2557 แต่เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ยังคงมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญของโรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียน ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
ส่งผลให้สามารถทานอาหารได้เต็มที่ เมื่อได้รับอาหารเต็มที่และถูกสุขลักษณนิสัยแล้ว จะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป ด้วยเจตนารมณ์นี้ มูลนิธิฯ จึงได้สานต่อโครงการในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
หรือไม่มีโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

  1. สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือไม่มีโรงอาหาร หลังละ 1,000,000 บาท จำนวน 50 แห่ง ทั่วประเทศ รวมเป็นงบประมาณ 50 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562
  2. จัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและสุขาภิบาลให้กับครูรวมถึงบุคลากรในโรงเรียน

โดยโครงการดังกล่าว ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามรับทราบข้อตกลง พร้อมคณะกรรมการของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน