โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pix Cover Logo

อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ


ความเป็นมา : สืบเนื่องจากโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ได้ดำเนินการสิ้นเสร็จไปเมื่อปี 2557 แต่เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ยังคงมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญของโรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียน ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ
ส่งผลให้สามารถทานอาหารได้เต็มที่ เมื่อได้รับอาหารเต็มที่และถูกสุขลักษณนิสัยแล้ว จะทำให้เด็กนักเรียนสามารถเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป ด้วยเจตนารมณ์นี้ มูลนิธิฯ จึงได้สานต่อโครงการในการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
หรือไม่มีโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนหรือไม่มีโรงอาหาร หลังละ 1,000,000 บาท จำนวน 50 แห่ง ทั่วประเทศ รวมเป็นงบประมาณ 50 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562
 2. จัดฝึกอบรมด้านโภชนาการและสุขาภิบาลให้กับครูรวมถึงบุคลากรในโรงเรียน

โดยโครงการดังกล่าว ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามรับทราบข้อตกลง พร้อมคณะกรรมการของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

โครงการประจำปี 2562 (ปีที่ 5)
 • โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงเรียนบ้านแม่กา อำเภอเมือง จังหวัพะเยา
 • โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โรงเรียนบ้านดงเสียว อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 • โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
 • โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 • โรงเรียนบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
 • โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 • โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
 • โรงเรียนบ้านน้ำปาด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
 • โรงเรียนบ้านตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
 • โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 • โรงเรียนบ้านห้วยด่าน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • โรงเรียนบ้านท่านางพรหม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
 • โรงเรียนบ้านปาดาฮัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 • โรงเรียนบ้านธารมะลิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โครงการประจำปี 2561 (ปีที่ 4)
โครงการประจำปี 2560 (ปีที่ 3)
โครงการประจำปี 2559 (ปีที่ 2)
โครงการประจำปี 2558 (ปีที่ 1)