อาคารศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ “บ้านรักชาติ”


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ “บ้านรักชาติ” ให้แก่ มูลนิธิมหาราช


 

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ทำพิธีส่งมอบอาคารสารสนเทศ “บ้านรักชาติ” ซึ่งได้รับงบประมาณในการปรับปรุง มูลค่า 1,300,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิมหาราช โดยมี ญาณี เลิศไกร อธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้สารสนเทศ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมอบอาคารหลังนี้ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556

 

GALLERY