โครงการ : “รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น

โครงการ

“รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น”


สถานที่

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ


วันที่

วันที่ 15 มีนาคม 2566


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณศรชัย กุสันใจ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ ดร.พญ.คลีนิค นลินี จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบโล่รางวัลอายิโนะโมะโต๊ะ แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการประจำปี 2566 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนามัลติมีเดียด้านอาหารและโภชนาการและผู้ป่วยโรคมะเร็ง  โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

สำหรับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโภชนาการเพื่อสังคมไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยรุ่นเยาว์ที่อุทิศตนทำผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยด้านโภชนาการ และเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยด้านโภชนาการอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิจัยรุ่นหลังต่อไป