ประวัติ : นักวิจัย

Cover_M.D.Chompoonut Topothai NAT-2018

ชื่อ-สกุล แพทย์หญิงชมพูนุท โตโพธิ์ไทย


ปัจจุบัน:

นายแพทย์ชำนาญการ


สถานที่ทำงาน:

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 2 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


ประวัติการศึกษา:

 • 2543 – 2545 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 • 2546 – 2552 ปริญญาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2556 – 2557 ปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน:

 • 2560-ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่การแพทย์ ระดับชำนาญการ Head of the implementation of The Control of Marketing Promotion of Infant and Young Child Food Act B.E 2017 and Breastfeeding Policy project, Maternal and Child Health Division, Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health
 • 2558-2560     เจ้าหน้าที่การแพทย์ ระดับวิชาชีพกองอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
 • 2557-2558      ทีมสนับสนุนทางเทคนิคของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย
 • 2556-2557      Master degree student, Nuffield Center for International Health and development, Leeds Institute of Health Sciences, University of Leeds, United Kingdom.
 • 2555-2556      นักวิจัยพัฒนานโยบายสุภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
 • 2554  เจ้าหน้าที่การแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • Academic Achievement awards from Nuffield Center for International Health and development Leeds Institute of Health Sciences, University of Leeds, United Kingdom.(2557)
 • Great Government Officer Award from Bureau of Health Promotion Bureau of Health Promotion (2559)
 • Winner of oral presentation of health promotion research for women health, 11th National Conference for Health Promotion and Environmental Health, June 27-29, 2018
  National Conference for Health Promotion and Environmental Health (2561)