โครงการ : ASEAN SCHOLARSHIP

 

Pic_cover ASEAN Scholaship

นางสาวพิชชา วระพงษ์สิทธิกุล

มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นนักศึกษาทุนประจำปี 2561: Approval certificate

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560  นายทะคากิ อะระชิดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเกียรติบัตรรับรองการเป็นนักศึกษาทุน ประจำปี 2561 แก่ นางสาวพิชชา วระพงษ์สิทธิกุล นักศึกษาจากสาขา โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทีได้รับทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลา 3 ปี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” ซึ่งทุนนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อทุนการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9