ประวัติ : นักวิจัย

ชื่อ-สกุล รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร


ปัจจุบัน:

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว


สถานที่ทำงาน:

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถนนมาลัยแมน จังหวัดนครปฐม 73140


ประวัติการศึกษา:

 • 2521 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2524 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2532 Ph. D. (CropScience) Oregon State University

ประวัติการทำงาน:

 • 2537-ปัจจุบัน  หัวหน้าศูนย์พันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 • 2546-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว
 • 2548-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว,
  เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ

สาขางานวิจัยที่มีความถนัดและมีความสนใจ (Research Area):

 • เทคโนโลยีจีโนม การค้นหาหน้าที่ของยีน และการประยุกต์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 25 งานวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 พัฒนาพันธุ์ข้าวปิ่นเกษตร 2nd World Rice Competition (2547)
 • นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีวภาพ ประจำปี 2549 สภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลรางวัลเกียรติคุณ INVENTOR AWARD ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2550)
 • รางวัลเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) (2551)
 • รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2553 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (2555)