ประวัติ : นักวิจัย

ชื่อ-สกุล ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล


ปัจจุบัน:

ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์


สถานที่ทำงาน:

 • ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา:

 • 2513 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2516 แพทยศาสตรบัณฑิต (แพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2521 Ph.D. (Neuroendocrinology) University of Rochester, Rochester, NY, USA

ประวัติการทำงาน:

 • 1 เมษายน พ.ศ. 2517  อาจารย์
 • 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • 30 มิถุนายน พ.ศ. 2529 รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
 • 24 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาต่อมไร้ท่อและประสาทชีววิทยา
 • 2534-2541 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2536-2544 ผู้อำนวยการโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ (Medical Scholars Program)
 • 2541-2544 หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขางานวิจัยที่มีความถนัดและมีความสนใจ(Research Area):

 • เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ำต่างๆ

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • รางวัลอานันทมหิดล มูลนิธิอานันทมหิดล(2535)
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ (มหาชน)  (2539)
 • รางวัลกุ้งทอง สมาคมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2540)
 • รางวัลนักประดิษฐ์ (ชมเชย) สภาวิจัยแห่งชาติ (2540)
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ ของบริษัทโทเร (ประเทศไทย) (2544)
 • รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมป์ (2546)