ประวัติ : นักวิจัย

ชื่อ-สกุล รศ.ดร.กนก รัตนกนกชัย


ปัจจุบัน:

อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


สถานที่ทำงาน:

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 49 ตรอก/ซอย เทียนทะเล 25
ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ตำบล/แขวงท่าข้าม อำเภอ/เขต บางขุนเทียน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150


ประวัติการศึกษา:

 • 2525 ปริญญาตรี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2528 ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ธนบุรี
 • 2539 ปริญญาเอก สาขา Applied Biological Chemistry Tokyo University of Agricultural and Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน:

 • วันที่ 16 ธันวาคม 2530  :อาจารย์ ระดับ 4
 • วันที่ 11 เมษายน 2535 :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6
 • 2539 – ปัจจุบัน :หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2540 ปี :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
 • วันที่ 2 ธันวาคม 2541 – ปัจจุบัน :รองศาสตราจารย์
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ถึง 31 มกราคม 2549 :ประธานสายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี
 • วันที่12 มกราคม 2552 ถึง 16 มีนาคม 2554 :รองคณบดีฝ่ายวิจัย

สาขางานวิจัยที่มีความถนัดและมีความสนใจ (Research Area):

 • พันธุวิศวกรรมโปรตีน
 • เอนไซม์ย่อยผนังเซลล์พืช
 • เทคโนโลยีการหมัก
 • การผลิตสารมูลค่าสูงจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
 • เทคโนโลยีเอนไซม์
 • อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ
 • การปรับปรุงเอนไซม์

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • UNESCO Scholarship (Osaka and Tohoku University, Japan) (2533-2534)
 • MONBUSHO Scholarship (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan) (2536-2539)
 • Visiting Professor (Osaka University) ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 25 กุมภาพันธุ์ 2549 (2549)
 • ได้รับรางวัลเชิญชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้านผลงานวิชาการดีเด่น
  Science direct top 25 List of most downloaded articles(2557)