board-top-01
S2new board

ชื่อ– สกุล

 • ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

วัน/เดือน/ปี เกิด

 • 23 กันยายน พ.ศ. 2492

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2518–2519
การศึกษาระดับหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2518
ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2514
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2514
ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ประธานคณะทำงานการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • Advisory Board members, The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) , ประเทศญี่ปุ่น
 • ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • กรรมการในคณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • พ.ศ. 2552 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • พ.ศ. 2534 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • พ.ศ. 2534 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4
 • พ.ศ. 2531 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • พ.ศ. 2529 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • พ.ศ. 2527 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • พ.ศ. 2525 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)