ประวัติ : นักวิจัย

ชื่อ-สกุล ศ.ดร สุทธวัฒน์ เบญจกุล


ปัจจุบัน:

ศาสตราจารย์ระดับ ท 11 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


สถานที่ทำงาน:

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ประวัติการศึกษา:

 • 2532 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2534 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2540 Ph. D. (Food Science and Technology) Oregon state University, U.S.A

ประวัติการทำงาน:

 • 2534  อาจารย์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
 • 2540 กลับจากศึกษาต่อต่างประเทศ เข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิททยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา
 • 2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2544 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2549  ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2553  ศาสตราจารย์ ท 11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขางานวิจัยที่มีความถนัดและมีความสนใจ (Research Area):

 • เคมีและคุณภาพสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือการแปรรูปสัตว์น้ำ

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • ได้รับทุน Fulbright ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (2537-2540)
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2544)
 • รางวัลผลงานดีเด่น สาขาวิจัย เรื่อง “ สารว่องไวทางชีวภาพในพลาสมาเลือดหมู: การแยกและการประยุกต์ใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งแรงเจลซูริมิ ” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)
 • รางวัล อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)
 • รางวัล IFS Jubilee Award International Foundation for Science, Sweden (2549)
 • รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. เรื่อง “ การจำแนกคุณลักษณะของโปรตีนกล้ามเนื้อและอัตรกิริยาระหว่างโปรตีนไมโอไฟปริลกับไมโอโกลบินของปลาเนื้อดำที่ใช้ผลิตซูริมิ ”สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2550)
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ 40 ปี 40 ศิษย์เก่าดีเด่น ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2551)
 • เมธิวิจัยอาวุโส สกว.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2551)
 • รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สภาวิจัยแห่งชาติ (2551)
 • รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย (2553)
 • รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2554)
 • เมธีวิจัยอาวุโส สกว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2554)
 • ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2558)
 • Thailand Frontier Author Award Thomson Reuters (2559)