• มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  Ajinomoto for Thais
  Better Nutrition

  • สืบเนื่องจากโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ได้ดำเนินการสิ้นเสร็จไปเมื่อปี 2557 แต่เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ยังคงมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญของโรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ…

  View All

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  50 ปี 50 โรงเรียน
  50 Years 50 Schools

  • The year 2010 marked 50th year anniversary for the Ajinomoto (Thailand) Co. Ltd., which started in year 1960. The company wanted to give back its profits…

  View All

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ออกค่าย…ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  Student Volunteer Camp

  • “Building Camp for Smiles…By Ajinomoto Foundation” is one of the main projects for Ajinomoto Foundation. This project provides financial supports for school…

  View All

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนส่งน้องเรียนจบ
  Help Student to Graduate

  • Education is one of the most important fundamentals for a country’s development. It is the key driver that enable a country to grow and advance….

  View All

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  “ASEAN Scholarship”

  • Ajinomoto Foundation was established in the year 1976 with the purpose was to help the Thai society in the aspect of education. Having realized…

  View All

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา
  Scholarship for children of AJI

  • Educational support is the main purpose and mission of the Ajinomoto foundation. In addition to providing scholarships to the community…

  View All

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  รางวัล “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด”
  Ajinomoto Award

  • มูลนิธิฯ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมโภชนการแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย…

  View All

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
  Teacher’s Resident

  • Ajinomoto Foundation partnered with King Mongkut’s University of Technology Thonburi and Ministry of Education to organize “Fund Donation for Teacher’s…

  View All

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  วันเด็กแห่งชาติ
  Children’s day

  • Ajinomoto Foundation donated instant noodles “Yum Yum Chang Noi” and “Ajinomoto Joke Tem Kam” to government agency, private sector and factory, …

  View All