โครงการ :ออกค่ายได้ยิ้มไปกับมูลนิธิฯ

โครงการ

ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ปีที่ 2

สถานที่

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
บ้านขุนสอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สิ่งก่อสร้าง

อาคารเรียน ขนาด 6X12 เมตร

ก่อสร้างโดย

ชมรมคนจรอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

น้องๆ นิสิตนักศึกษา อาสาสมัครจาก ชมรมคนจรอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เดินทางไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนสอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 6×12 เมตร ซึ่งได้รับงบสนับสนุนค่าก่อสร้างจากโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 400,000 บาท พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารจากอายิโนะโมะโต๊ะ โดยได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว ในครั้งนี้มีน้องๆชาวค่ายกว่า 30 คน เดินทางไปออกค่ายในระหว่างวันที่ 1-25 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา จนดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าวจนแล้วเสร็จ และทำพิธีส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ และทีมงาน ร่วมส่งมอบอาคารให้กับ นายพิทักษ์ อุดธิ ครูนิเทศก์กลุ่มแม่แฮ ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความสุขและความอิ่มเอมใจของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมพิธีในวันนั้น

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”33″ gal_title=”StudentV.Camp-2013-06″]