โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

IMG_3985

โครงการ

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 7 สำหรับนักศึกษาทุนส่งน้องเรียนจบ


สถานที่

ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก


วันที่

วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2563


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ที่กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงและระดับปริญญาตรี  จำนวน 72 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้นักศึกษาทุน ได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและทักษะความคิดในด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดให้ อีกทั้งยังได้ร่วมมือจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ และโรงงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ โดยให้นักศึกษาทุนได้เรียนรู้ถึงหลักการสมัครงานและการสัมภาษณ์ อีกทั้งยังได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์โดย นางสาวรุ่งรัตน์ สุตวานนท์ และ นางสาววศินี ฟอกสันเทียะ นักศึกษาทุนในโครงการฯ ที่จบการศึกษาแล้ว    เพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูล แนวคิด และเตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานจริงอีกด้วย กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี คุณศรชัย กุสันใจ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมให้โอวาท