โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-0718-06

โรงเรียนบ้านอุได

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : บ้านอุได ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 113 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 5 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน
วันที่ส่งมอบ : 4 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนบ้านอุได ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นโรงเรียนที่ไม่มี
โรงอาหารใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 86 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561  นำทีมส่งมอบโดย นายธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการ เพื่อสังคม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติรับมอบโดย นายวินัย ชัยชนะ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

befor-after-0718-06

 

GALLERY