board-top-07
chanchai

ชื่อ– สกุล

 • นายชาญชัย ลี้ถาวร

วัน/เดือน/ปี เกิด

 • 18 ธันวาคม พ.ศ. 2470

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2491-2495 ได้รับวุฒิ B.S. (Banking & Finance) lllinois University

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2497 เริ่มรับราชการในตำแหน่งประจำแผนกชั้นตรี กองเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2502 ผู้ช่วยที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2506 หัวหน้ากองเศรษฐกิจชั้นเอก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2506 หัวหน้ากองสถิติชั้นเอก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2507 เศรษฐกรพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2510 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
พ.ศ. 2514 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2515 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2516 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2517 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2518 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2525 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรีตำแหน่งทางการเมือง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ
 • ประถมาภรณ์ ช้างเผือก
 • มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก

board-top-07
chanchai

 1. ชื่อ– สกุล นายชาญชัย ลี้ถาวร

 1. วันเดือนปีเกิด18 ธันวาคม 2470

 1. ประวัติการศึกษา
 • — พ.ศ. 2491-2495 ได้รับวุฒิ B.S. (Banking & Finance) lllinois University

 1. ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2497 เริ่มรับราชการในตำแหน่งประจำแผนกชั้นตรี กองเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2502 ผู้ช่วยที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2506 หัวหน้ากองเศรษฐกิจชั้นเอก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2506 หัวหน้ากองสถิติชั้นเอก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2507 เศรษฐกรพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2510 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
พ.ศ. 2514 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2515 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2516 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
พ.ศ. 2517 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2518 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2525 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งทางการเมือง


 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • ประถมาภรณ์ ช้างเผือก
 • มหาปรมาภรณ์ ช้างเผือก