Mr.-Varong-th

ชื่อ– สกุล

  • นายวรงค์ ประยูรพงศ์

วัน/เดือน/ปี เกิด

  • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2510

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2528 – 2532 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2527 – 2524 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ประวัติการทำงาน และ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอบี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอซ แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอราวัณพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามโตไก จำกัด
กรกฎาคม 2555 – มิถุนายน 2557 กรรมการสมทบ รับผิดชอบฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายการจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
มีนาคม 2551 – กรกฎาคม 2555 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
มีนาคม 2500 – กุมภาพันธ์ 2551 ผู้จัดการกลุ่มงาน “Internal Control Preparation” บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ ประเทศญี่ปุ่น
กรกฎาคม 2532 เข้าทำงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการอบรม

พ.ศ. 2544 โปรแกรมอบรมการจัดการข้ามวัฒนธรรม (Program for Cross Cultural Management) จัดโดย
สมาคมทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล หรือ AOTS ที่ประเทศญี่ปุ่น
พ.ศ. 2543 -โปรแกรมอบรม New Accounting Law “The New Act of Legislation of Accounting” จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
-โปรแกรมอบรม “TAS #36 Impairment of Assets” จัดโดยสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ
พ.ศ. 2540 โปรแกรมอบรม “The Accounting and Tax for the system of manage Float” จัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2537 -โปรแกรมอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ขั้นต้น จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล ที่ประเทศไทย
– ฝึกงานด้านบัญชีและการเงิน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี