ประวัติ : นักวิจัย

IMG_0070

ชื่อ-สกุล นายปิยะ เต็มวิริยะนุกูล


ปัจจุบัน:

อาจารย์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


สถานที่ทำงาน:

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประวัติการศึกษา:

 • Ph.D. (Genetic Toxicology), LUMC, Leiden University, The Netherlands
 • M.Sc. (Molecular genetics and Genetic engineering), Mahidol University, Thailand
 • B.Sc. (Medical Technology), Chiangmai University, Thailand

ประวัติการทำงาน:

 • Production of antibody against Chloramphenicol
 • Screening of Actinomycetes from diverse soils in northern Thailand and the preliminary search for MRSA-inhibitory agents
 • Biochemistry of translesion synthesis DNA polymerases, genomic instability and premature aging (animal cell culture, replication fork analysis, cell imaging, short-term assays of DNA damage, DNA repair and chromosomal aberration analysis)
 • Drosophila sp. as a model for testing mutagens and carcinogens.

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • The 23rd Science and Technology research grant award from Thailand Toray Science Foundation (TTSF)(2017)
 • JSPS core to-core program scholarship on Techniques in Drosophila Neurobiology at Kyoto Institute of Technology, Japan (2016)
 • President of INMU Faculty Senate and member of MU Faculty senate (2015-2017)
 • Ph.D. scholarship, Royal Thai Government (2008-2013)