ประวัติ : นักวิจัย

2. IMG_8002

ชื่อ-สกุล :รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช


ปัจจุบัน :

 • อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ทำงาน :

 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการศึกษา :

 • ปริญญาเอก Dr. Eng. (Ferment.Technol.) พ.ศ. 2529 Hiroshima University, Japan
 • ปริญญาโท วท.ม.(จุลชีววิทยา) พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
 • ปริญญา ตรี วท.บ.(ชีววิทยา) พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน :

 • ปัจจุบันดำรงค์ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • เริ่มรับราชการวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2521 รวมระยะเวลาทางาน 41 ปี 6 เดือน
 • ปี พ.ศ. 2552-2553 รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปี พ.ศ. 2554-2557 ประธานคณะกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
 • ปี พ.ศ. 2557-2562 ประธานคณะกรรมการศึกษา วิทยาเขต กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

รางวัล/เกียรติยศที่เคยได้รับ :

  ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทยโดยรวมอย่างชัดเจน

 • การผลิตเอนไซม์ย่อย PLA จากแอคติโนมัยซีทชอบร้อน Actinomadura และการประยุกต์ใช้เอนไซม์เพื่อการย่อยพลาสติกชีวภาพ งานวิจัยได้มีการจดสิทธิบัคร Tokuyama S. and Kitpreechavanich V สิทธิบัตรที่ประเทศญี่ปุ่น (JAPAN PATENT OFFICE, Patent Number 4997504, Title of The invention: “Biodegradability of PLA, its decomposition and applicable microorganisms” จดทะเบียน 25 พฤษภาคม 2012
 • การผลิตหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทที่ควบคุมเชือก่อโรคเน่าดาของกล้วยไม้ทางการค้า งานวิจัยนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เลขที่คาขอ 1803001949 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดย วิเชียร กิจปรีชาวนิช ฉัตรสุดา ศักดาเพชรศิริ และ สุพัตรา แผ่นเงิน เรื่อง ผงเชื่ออบแห้งสาเร็จรูปเพื่อป้องกันเชื้อราที่ก่อโรคเน่าดาในพืช
 • กระบวนการผลิตกรดแล็กติกและเอทานอลที่มีประสิทธิภาพสูงจากแป้งดิบเป็นวัตถุดิบที่ราคาต่าด้วยกระบวนการ SHF (separated hydrolysis and fermentation) และ modified SSF (modifiedsimultaneous saccharification and fermentation) โดยใช้เอนไซม์ย่อยแป้งดิบที่ผลิตขึ้นและราทนร้อน Rhizopus microsporus และยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus ตามลำดับ