โครงการ : สาธารณสุข

2011-1

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดน่าน บ้านห้วยเลา


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยเลา (สสช.บ้านห้วยเลา )
หมู่ 6 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2536


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยเลา  หมู่ 7 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน


รายละเอียด

เริ่มเปิดบริการ เมื่อปี 2536 เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานสำหรับบริการประชาชน ชั้นบนใช้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 500,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ ยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างให้แก่สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมอบให้ สสช. จังหวัดน่าน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง และ สสช.บ้านห้วยเลา อำเภอนาน้อย รวมมูลค่า 1,500,000 บาท นำทีมมอบเงินโดย ศ.ดร.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ กรรมการมูลนิธิฯ ในขณะนั้น เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนให้แก่ นายแพทย์ทนงสรรค์ สุธาธรรม (อดีต)รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบสถานบริการสาธาณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านมณีพฤกษ์ อำเภอทุ่งช้าง และ สสช.ห้วยเลา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท โดยมี นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ซึ่งสถานบริการสาธาณสุขชุมชนทั้ง 2 แห่งนี้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานบริการฯ ภายใต้นโยบายการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนของมูลนิธิฯ

 

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”176″ gal_title=”health2011-01″]