โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

โครงการ

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


สถานที่

ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร


วันที่

วันที่ 19-21 ตุลาคม 2566


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ประจำปี 2566 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน คุณครูบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” จำนวน 10 โรงเรียน ณ โรงแรมแรมแบรนดท์ ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการจัดขึ้น วันที่ 19-21 ตุลาคม 2566

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการเผยแพร่องค์ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของโภชนาการและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเพื่อให้การอบรมในครั้งนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพอาหาร โภชนาการ และสุขภาพของเด็กไทยในโรงเรียนต่อไป

 

สำหรับจดหมายแจ้งผลอย่างเป็นทางการ สพฐ. จะจัดส่งให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกภายหลัง