โครงการ : สาธารณสุข

2012-2

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ บ้านแม่ลาน


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่ลาน(สสช.บ้านแม่ลาน)
หมู่ที่ 3 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

8 หมู่บ้าน (16 กลุ่มบ้าน) ได้แก่ บ้านแม่ลานน้อย บ้านแม่ลานหลวง บ้านห้วยปูน้อย บ้านห้วยปูหลวง บ้านห้วยตองน้อย บ้านห้วยตองหลวง บ้านห้วยโค้ง บ้านห้วยแห้ง บ้านสบลาน บ้านแม่แฮหลวง
บ้านแม่แฮน้อยบ้านปิตุคี บ้านขุนสอง บ้านชุนหาด บ้านหลังป่าข่า และบ้านกองซาง


รายละเอียด

อาคารเดิม เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นสำนักงานสำหรับบริการประชาชน ชั้นบนใช้เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 650,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารสาธารณสุข (สสช.) แก่สถานบริการสาธารณสุช จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย และ สสช.บ้านดอยหลวง อ.ดอยเต่า รวมมูลค่าทั้งสิ้น 950,000 บาท โดยมีนายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ และ นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบและได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ พิธีมอบจัดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นาคะโนะ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ส่งมอบอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก นพ. วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบอาคารในครั้งนี้ ซึ่งอาคารทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ สสช.บ้านดอยหลวง อ.ดอยเต่า และ สสช.บ้านแม่ลาน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงจำนวน 950,000 บาทจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2556

 

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”175″ gal_title=”health2012-02″]