โครงการ : สาธารณสุข 2556

BanMaeThoei-25568

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) บ้านแม่เทย หมู่บ้านซอแอะ
ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1. บ้านแม่เทย ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านไหมทอง ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
3.บ้านซอแอะ ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
4.บ้านเลอะเตอ ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
5.บ้านวะโชทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
6.บ้านวะโชทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
7.บ้านปิยอทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
8.บ้านยะลิกุย  ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
9.บ้านพระบาทตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


รายละเอียด

อาคาร 2 ชั้น มีสภาพเก่าและคับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 600,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสุขภาพเคลื่อนที่บ้านยองแหละ สสช.บ้านขุนตื่นน้อย และ สสช.บ้านแม่เทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นพ. ประจินต์ เหล่าเที่ยง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบสถานบริการสาธาณสุขชุมชน (สสช.) 3 แห่ง พิธีการส่งมอบถูกจัดขึ้น ณ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) บ้านแม่เทย หมู่บ้านซอแอะ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บรรยากาศในพิธิเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงที่มาให้การต้อนรับคณะส่งมอบ

 

 

GALLERY