โครงการ : สาธารณสุข 2558

Song-Si-25561

โครงการ

ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน


สถานที่

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ส่องสี
ตำบลห้วยมุ่น     อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1บ้านธรรมวงศ์ ตำบลห้วยมุ่น   อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2.บ้านส่องสี ตำบลห้วยมุ่น   อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
3.บ้านมณีแก้ว ตำบลห้วยมุ่น   อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


รายละเอียด

อาคาร 2 ชั้น มีสภาพเก่าและคับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้ามาใช้บริการได้ จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท ในการปรับปรุงอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิฯ ได้มอบเงินทุนสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง ได้แก่ สสช.ส่องสี  และ สสช.บ้านปางคอม ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยงบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้าง ให้กับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้าง จนสำเร็จและได้มีพิธีส่งมอบอาคารจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำทีมโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบสถานบริการสาธาณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง พิธีการส่งมอบถูกจัดขึ้น ณ สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ส่องสี ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 บรรยากาศในพิธิเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นจากชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงที่มาให้การต้อนรับคณะส่งมอบ

 

 

GALLERY