โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-09

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : วัดพรหมวิหาร ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 153 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 12 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 30 กันยายน 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 99 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายวีระชัย    ธีรภาพพจนกุล กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นางสาวลออ  วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

BA-canteen-2018-09

 

GALLERY