โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Nutrition-left-2559-1

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559
โรงเรียน : โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน : 164 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 11 คน
เขตพื้นที่การศึกษา :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 22 มิถุนายน 2560

โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางเข้าถึงยากลำบาก ภายในโรงเรียนมีโรงอาหารอยู่แล้ว แต่สภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานของเด็กนักเรียน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 61 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายพัฒนพงษ์ พวงทอง                   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  3  

ซึ่งบรรยากาศพิธีมอบในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ที่ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยมากขึ้น

Nutrition-befor-after-2559-1

 

GALLERY