โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Nutrition-left-2559-2

โรงเรียนบ้านดอนมูล

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559
โรงเรียน : โรงเรียนบ้านดอนมูล ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน : 174 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 8 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 23 มิถุนายน 2560

โรงเรียนบ้านดอนมูล ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล การเดินทางเข้าถึงยากลำบาก ภายในโรงเรียนมีโรงอาหารอยู่แล้ว แต่สภาพเก่า ไม่ปลอดภัย และไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียนที่มีอยู่  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 62 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นำทีมมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรอง เลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต2  

บรรยากาศในพิธีส่งมอบอาคาร เต็มไปด้วยความปิติ ภาคภูมิใจ และอิ่มเอิบใจกับโรงอาหารหลังใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้ เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ ได้มีสถานที่นั่งรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงยังได้ใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ด้วย

Nutrition-befor-after-2559-2

 

GALLERY