โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Cover_Ban Mabpawai School2

โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559
โรงเรียน : บ้านมาบป่าหวาย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 204 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 13 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2560

โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 68 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นำทีมส่งมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวกกรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำหรับพิธีส่งมอบอาคารดังกล่าว ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทางโรงเรียนและชุมชน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ปลาบปลี้มใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ ให้กับน้องๆ นักเรียน

Cover_Ban Mabpawai School (BA)

GALLERY